Προκήρυξη για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers-USA στα πλαίσια Erasmus+

Υπογράφηκε το inter-institutional agreement μεταξύ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Παν. Rutgers-USA (http://www.rutgers.edu/) για την υποστήριξη της κινητικότητας στα πλαίσια του Erasmus+. Προβλέπεται η μετακίνηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια στο Παν. Rutgers για εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.